SYSTEM HAL9000


BAZA DANYCH PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UWdr Joanna Rączaszek-Leonardi

Data urodzenia: 0000-00-00
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra Psychologii Poznawczej
E-mail: raczasze@psych.uw.edu.pl
Telefon: 5549798
Pokój: 210
Dyżury: wt. 12-14

Kariera naukowa

magisterium 1990, Wydział Psychologii UW
doktorat 1995, Florida Atlantic University, Marie Curie Fellow 2007-2009, Uniwersytet Boloński
habilitacja 2012, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

PRACA NAUKOWA

Zainteresowania naukowe

Psychologia poznawcza.
Psychologia języka: przetwarzanie języka naturalnego.
Język jako system koordynacji społecznej.
Poznanie ucieleśnione i rozproszone.
Pojęcia: struktura, status, różnice międzykulturowe, zależność od struktury języka.
Układy dynamiczne jako metoda wyjaśniania w psychologii.


Podstawowe publikacje

 • Rączaszek, J. (1989). Wstęp do konekcjonizmu. Problemy, 6.
 • Kelso, J.A.S., Case, P., Holroyd, T., Horvath, E., Rączaszek, J., Tuller, B., & Ding, M. (1995). Multistability and metastability in perceptual and brain dynamics. W: P. Kruse & M. Stadler (red.), Ambiguity in Mind and Nature. Springer-Verlag.
 • Rączaszek, J. (1996). A dynamic view of the processing of ambiguous expressions. Polish Psychological Bulletin, 27, 189-199.
 • Rączaszek, J., Tuller, B., Shapiro, L.P., Case, P., Kelso, J.A.S. (1999). Categorization of Ambiguous Sentences as a Function of a Changing Prosodic Parameter: A Dynamical Approach. Journal of Psycholinguistic Research, Vol. 28, No. 4.
 • Rączaszek, J (2000). Names viewed as category features. Polish Psychological Bulletin, vol. 31, nr 2.
 • Rączaszek, J. (2001). Symboliczne i dynamiczne aspekty języka. W: Ida Kurcz i Jerzy Bobryk (red.) Psychologiczne Studia nad Językiem i Dyskursem. Warszawa: Wydawnictwo IP PAN.
 • Pawłowska, A., Pająk, A., Rączaszek, J. (2002). The cross-culture differentiation of anger. Cognitive Linguistics Today. Frankfurt: Peter Lang.
 • Rączaszek – Leonardi, J. (2003). The interrelation of time scales in a description of language. Views & Voices, Vol. 1, No 2, p. 93-108.
 • Rączaszek – Leonardi, J. (2004). Symbole i dynamika w opisie systemów biologicznych i zjawisk psychologicznych [Symbols and dynamics in the description of biological systems and psychological phenomena]. Filozofia Nauki [Philosophy of Science], nr 3-4.
 • Rączaszek - Leonardi, J. (2004). Grammatical is easier. Psychology of Language and Communication, Vol. 8 nr 2.
 • Rączaszek – Leonardi, J. (2005). Cognitive consequences of exposure to a second language in a critical period: Metalinguistic skills. W: B. Bokus (red.) Studies in the Psychology of Child Language.
 • Kruszyński, B; Rączaszek – Leonardi, J. (2006). Między strukturalistyczną a psychologiczną reprezentacją znaczenia: wielowymiarowa przestrzeń semantyczna HAL. W: P. Stalmaszczyk (red.) Metodologie językoznawstwa. [Structuralist vs. psychological representation of meaning: multudimensional semantic space HAL, in: Methods in Linguistics]. ŁOdź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Rączaszek – Leonardi, J. (2006). Własności słów a czas ich rozpoznania: częstość występowania, długość, obecność dwuznaków. Studia Psychologiczne, 44, z.4.
 • Rączaszek – Leonardi, J. (2006). Język jako system ugruntowanych symboli: relacja między kompetencją językową a komunikacyjną. [Language as a system of grounded symbols], Kolokwia Psychologiczne, Tom 15, pp. 49-60.
 • Rączaszek – Leonardi, J. (2008). Gramatyka ucieleśnionych symboli. [The grammar of Embodied Symbols) In: A. Brożek, (ed.), Filozoficzne problemy nauki. Seminarium Lwowsko-Warszawskie, (Philosophical Problems of Science. Warsaw – Lviv seminar]. Semper, Lwów-Warszawa.
 • Rączaszek-Leonardi, J., & Scott Kelso, J. A. (2008). Reconciling symbolic and dynamic aspects of language: Toward a dynamic psycholinguistics. New Ideas in Psychology, vol. 26 (2), pp. 193-207.
 • Rączaszek, J., Shapiro, L., Tuller, B., Kelso, J.A.S. (2008). Activating Basic Category Exemplars in Sentence Contexts: A Dynamical Account. Journal of Psycholinguistic Research, vol. 37, nr. 2, pp.87-113.
 • Pluta, A., Rączaszek – Leonardi, J. (2008). [in Polish] Program for a computer aided rehabilitation of patients with motor aphasia. In: A. Bolewska, E. Łojek (Eds.) Wybrane zagadnienia rehabilitacji neurologicznej. Warszawa: Scholar.
 • Rączaszek – Leonardi, J. (2009). Metodologiczne podstawy współczesnej psycholingwistyki [Methodological Bases of Contemporary Psycholinguistics]. In: Metodologie językoznawstwa. Współczesne tendencje i kontrowersje. [Current tendencies and controversies in contemporary linguistics]. Lexis: Krakow.
 • Rączaszek–Leonardi, J. (2009). Symbols as constraints: the structuring role of dynamics and self-organization in natural language. Pragmatics and Cognition, 17:3, pp. 653-676.
 • Paciorek, W., Rączaszek – Leonardi, J. (2009). The influence of sentential context and frequency of occurrence on the recognition of words with scrambled letters. Psychology of Language and Communication, 13, 2, 45-57.
 • Rączaszek – Leonardi, J. (2010). Multiple time-scales of language dynamics: an example from psycholinguistics. Ecological Psychology, 22, 4, p. 269 - 285
 • Brands, M.; N. Steinhart; R. Fusaroli; L. Järvilehto and J. Rączaszek-Leonardi (2010): Distributed Meaning and Interaction in Health Care. In Cowley, S., Major, J.C., Steffensen, S.V. and Dinis, A (eds.). Signifying Bodies: Biosemiosis, Interaction and Health. Braga: Catholic University of Portugal, pp. 277-304.
 • Rączaszek-Leonardi, J. (2011). Związki języka z poznaniem i kulturą: Rola języka w społecznej koordynacji poznania. W: Ida Kurcz (red.), Język jako przedmiot badań psychologicznych. Academica.
 • Rączaszek-Leonardi, J. (2011). Zjednoczeni w Mowie: Względność Językowa w Ujęciu Dynamicznym. [United in Speech: A Dynamical Approach to Linguistic Relativity]. Warszawa: Scholar.
 • Rączaszek-Leonardi, J. & Cowley, S. J. (2012). The evolution of language as controlled collectivity. Interaction Studies, 13, 1, 1-16.
 • Rączaszek-Leonardi, J. (2012). Language. In: Donald Favareau, Paul Cobley, Kalevi Kull (Eds.) A More Developed Sign. Tartu: Tartu University Press, p. 179-181.
 • Pattee, H.H. & Rączaszek-Leonardi, J. (2013). Laws, Language and Life: Howard Pattee’s Physics of Symbols. Springer.
 • Migdał, P., Denkiewicz, M., Rączaszek-Leonardi, J., Plewczyński, D. (submitted). Information-sharing and aggregation models for interacting minds. Journal of Mathematical Psychology.
 • Fusaroli, R., Tylen, K. & Rączaszek-Leonardi, J. (submitted). Dialogue as synergy. New Ideas in Psychology.
 • Rączaszek – Leonardi, J., Caramelli, N. (submitted). Effects of the grammatical gender on the description of objects. A comparison between Italian and Polish.

Projekty badawcze


  Tam gdzie nie podano inaczej, kierownik: Joanna Rączaszek-Leonardi
 • Human sentence processing - grant National Institute of Mental Health to dr L. Shapiro, FAU;
 • Grant National Institute of Health to Center for Complex Systems
 • Language as a self-organized symbol structure - badania własne
 • Zależność rozpoznawania od różnych parametrów słów - badania własne
 • Skale czasu w wyjaśnianiu zjawisk językowych - badania statutowe.
 • Ekspozycja na drugi język w okresie krytycznym - grant KBN.
 • Konstrukcja i badanie narzędzia do analizy korpusów językowych HAL - grant KBN;
 • Differences in language structures as a guide to studying differences in cognition: articles and gender – Marie Curie EIF Experienced Researcher Fellowship.
 • Multi-scale dynamics in the explanation of linguistic phenomena, Marie Curie Actions—European Re-integration Grants (ERG), FP7-PEOPLE-2009-RG
 • EuroCORES grant EuroUnderstanding: Digging fro the Roots of Understanding (DRUST), European Science Foundation project:
 • http://www.esf.org/activities/eurocores/running-programmes/eurounderstanding/projects/drust.html
 • Fkk grant – Joint Diagrammatic Reasoning in Language (kierownik: Frederik Stjernfelt)
 • Recepcja i adaptacja wyrazów obcych w języku polskim i czeskim. Uwarunkowania językowe, psychologiczne i historyczno-kulturowe, kierownik Prof. Mirosław Bańko


Aktywność międzynarodowa

członkostwo i funkcje w towarzystwach międzynarodowych:
Member of the Governing Board: THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE STUDY OF INTERACTIVITY, LANGUAGE AND COGNITION
European Society for Philosophy of Psychology - członek;
European Society for Cognitive Psychology - członek
International Society for Ecological Psychology - członek;
Phi Kappa Phi Honor Society

Współpraca międzynarodowa

 • 1990-95 Center for Complex Systems, Florida Atlantic University, USA.
 • 2007 - 2009 Department of Psychology, University of Bologna, Marie Curie Fellow
 • 2011 University of Aarhus, Dania


  DYDAKTYKA

  Nauczane przedmioty

  Cognition; Statystyka; Wstęp do psychologii; Poznawcze podstawy języka; Procesy Poznawcze.

  Opieka nad pracami magisterskimi i doktorskimi

  Prace roczne: Badania w metodologii prostej i międzymodalnej decyzji leksykalnej, różnice międzykulturowe w treści i strukturze pojęć, poznanie ucieleśnione, poznanie rozproszone.
  Prace magisterskie: Badania wykorzystujące Hyperspace Analogue to Language, związek reprezentacji pojęciowych ze strukturą języka, różnice międzykulturowe w treści i strukturze pojęć, poznanie ucieleśnione, poznanie rozproszone. status ontologiczny symbolu.

  Opieka merytoryczna nad studentami

  Psychologia poznawcza; psycholingwistyka, różnice międzykulturowe w poznaniu, układy złożone w psychologii.

  Oczekiwania wobec studentów

  Cenię zaangażowanie oraz samodzielność myślenia i działania studentów.

  Kursy zgłoszone w roku akademickim 2008/2009


  Wolne miejsca na prace roczne i magisterskie (rok akademicki 2008/2009)

  Prace roczne :
 • dzienne
 • wieczorowe
  Prace magisterskie :
 • dzienne
 • wieczorowe

  INNE INFORMACJE

  Nagrody

  1993 - Newell Award
  1997 - Nagroda Fundacji Nauki Polskiej
  2002, 2003, 2005, 2006, 2009 - Nagroda Rektora
  2007 – 2009 Marie Curie Fellowship for experienced researchers

  Pełnione ważne funkcje

  Kierowniczka Studiów w Języku Angielskim 2005 - 2007
  Członek Senatu UW 2005 - 2007
  Opiekun naukowy Interdyscyplinarnego Koła Badań nad Językiem


  Funkcje w ciałach wydawniczych

  English Language Editor "Psychology of Language and Comunication"
  Member of the Editor Board: “Biosemiotics”, Springer, Netherlands.
  Ad hoc reviewer for: Pragmatics and Cognition, Studia Psychologiczne, Quarterly Journal of Experimental Psychology


  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  Dziennikarka (nauka, podróże); tłumaczka literatury popularno-naukowej. Hobby: fotografia, capoeira, gotowanie, enologia.

 •  

  System HAL9000
  (C) 2002 Wydział Psychologii UW
  Wszelkie uwagi proszę kierować do
  Webmasterów