INTERAKTYWNY
KATALOG KURSÓW

2005/2006


Kurs fakultatywny 204/07


Koordynator: mgr Agata Łukaszewicz-Orzechowska
tytuł: Dom dziecka jako środowisko wychowawcze
rodzaj: seminarium
ilość godzin: 30
ilość osób: 20-25
lata: 3, 4, 5
kurs: tylko dla Wydz. Psychologii

ile grup dziennych: 0

ile grup wieczorowych: 0

ile grup doktoranckich:


Grupa zamknieta - nie mozna sie do niej zapisac!!! - grupy zamknięte Grupa przeznaczona TYLKO dla dzikich kart - grupy dla dzikich kart

opis:
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z charakterystyką funkcjonowania dzieci w placówce, najczęściej pojawiającymi się problemami i trudnościami. Omówione zostaną psychologiczne problemy dzieci (obawy, lęki, zjawisko agresji). Szczególny nacisk położony zostanie na rolę psychologa w placówce opiekuńczo-wychowawczej - możliwości pracy i ograniczenia. Studenci zdobędą także podstawową wiedzę dotyczącą problematyki opieki zastępczej (adopcji, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka).wymagania:

zaliczenie: kolokwium oraz wykonanie dodatkowego zadania [4pkt/30h]

kryteria selekcji komputerowej: starszeństwo roku

sylabus:
1. Zajęcia organizacyjne
2. Rodzina jako środowisko wychowawcze.
Znaczenie relacji rodzinnych dla prawidłowego rozwoju dziecka. Funkcje rodziny a funkcje instytucji opiekuńczo-wychowawczych. Wychowanie, style wychowawcze, postawy rodzicielskie – ich wpływ na rozwój dziecka.
3. Rodzina zdrowa a rodzina dysfunkcjonalna. Sieroctwo biologiczne a sieroctwo społeczne. Podstawy prawne ograniczenia i odebrania władzy rodzicielskiej. Powody kierowania dzieci do placówek.
4. Znaczenie wczesnej opieki macierzyńskiej. Konsekwencje deprywacji opieki macierzyńskiej dla fizycznego i emocjonalno-społecznego rozwoju dziecka. Zjawisko depresji anaklitycznej i choroby sierocej dzieci.
5. – 6. Psychologiczne problemy wychowanków domów dziecka. Uczucia towarzyszące dzieciom przy pierwszym kontakcie z placówką. Proces adaptacji do życia instytucjonalnego. Funkcjonowanie emocjonalne – lęk, bezradność, poczucie winy za umieszczenie w domu dziecka, poczucie odpowiedzialności za rodzeństwo i rozpad rodziny; zjawisko agresji fizycznej i werbalnej. Funkcjonowanie społeczne – w klasie szkolnej i grupie rówieśniczej w placówce.Życie w zbiorowości a możliwość indywidualnego rozwoju dziecka. Niepowodzenia szkolne wychowanków domów dziecka – przyczyny niskich osiągnięć, osłabionej motywacji do wysiłku poznawczego.
7. Uczucia i profesjonalizm
Czy możliwe jest zastąpienie rodzica? Kształtowanie się relacji między dziećmi a wychowawcami. Utrzymywanie kontaktu po opuszczeniu placówki.
Praca wychowawcza: przeciwdziałanie zjawisku wyuczonej bezradności, rozwijanie umiejętności funkcjonowania w świecie społecznym, pomoc w wyrównywaniu zaniedbań pedagogicznych.
8. Dziecko z zaburzonym rozwojem w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
9. Współpraca z rodzicami – czy jest możliwa ?
Praca nad powrotem dziecka do domu jako cel nadrzędny. Rola pracowników pedagogicznych w podtrzymywaniu kontaktu z rodziną. Kontrakt jako forma umowy o współpracy. Znaczenie relacji rodzinnych dla dziecka. Brak kontaktów, kontakty sporadyczne, kontakty regularne – wpływ na emocjonalne i poznawcze funkcjonowanie dziecka.
10. Droga ku dorosłości
Plany życiowe młodzieży. Uczucia towarzyszące przyszłości. Proces usamodzielnienia.
Powrót do rodziny pierwotnej czy rozpoczęcie samodzielnego życia (mieszkania chronione). Formy pomocy dziecku po opuszczeniu placówki.
11. Specjalistyczna pomoc dziecku
Współpraca ze szkołami.
Współpraca z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Poradniami Zdrowia Psychicznego, Poradniami Uzależnień.
12 - 13. Rola psychologa w placówce opiekuńczo-wychowawczej.Oczekiwania kadry pedagogicznej a możliwości i ograniczenia psychologa. Etyka zawodowa w placówce. Konieczność rozwoju osobistego.Czy jest możliwe prowadzenie terapii przez psychologa pracującego w domu dziecka?
Diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych. Czy możliwe jest wyrównanie szans – konieczność specjalistycznej pracy zespołowej.
Formy pomocy psychologicznej – zajęcia socjoterapeutyczne, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, praca z elementami dramy, terapia przez sztukę.
Zapoznanie z wybraną dokumentacją dzieci.
14 – 15. Rodzinne domy dziecka, rodziny adopcyjne i rodziny zastępcze szansą na zastąpienie dziecku rodziny naturalnej.Funkcjonowanie ośrodków adopcyjnych, prawne i psychologiczne kryteria kwalifikacji rodzin. Adopcja polska i adopcja zagraniczna – szanse młodszych i starszych dzieci na znalezienie rodziny. Rozdzielanie rodzeństwa. Funkcjonowanie rodzinnych domów dziecka. Psychologiczne problemy kandydatów na rodziców związane z przysposobieniem dziecka. Rola psychologa w przygotowaniu do adopcyjnego rodzicielstwa (szkolenie, kursy, warsztaty). Pomoc psychologiczna kandydatom na rodziców w przezwyciężeniu kryzysów tożsamości.Dziecko w nowej rodzinie - rozwój więzi. Tajemnica vs jawność adopcji. Nieudane adopcje – przyczyny i konsekwencje wnioskowania o rozwiązanie przysposobienia. Potrzeba wsparcia – Klub Rodzin Zastępczych, Towarzystwo Rodzin Adopcyjnych
Podsumowanie i zaliczenie zajęć.

literatura obowiązkowa:
Pozycje książkowe:
1. Kolankiewicz, M. (1999) Relacja dorosły – dziecko w opiece zastępczej, „Żak”, Warszawa.
2. Kozłowska, A. (2000) Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka. CMPPP, Warszawa
3. Lis S. ( 1992) Proces socjalizacji dziecka w środowisku pozarodzinnym. PWN, Warszawa
4. Łukaszewicz, A. (2003) Deprywacja sensoryczna i deprywacja środowiskowa. Jej wpływ na rozwój aktywności komunikacyjnej, w: A. Jurkowski (red.), Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa
5. Raczkowska, J. (1983) Kiedy zawiedzie rodzina. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa


II. Artykuły

1. Grempka, G. (2004) Kryteria kwalifikowania rodzin adopcyjnych. Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze, 8, s. 19-28
2. Grempka, G. (2004) Rola psychologa w przygotowaniu do adopcyjnego rodzicielstwa. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1, 17-23
3. Jankowska-Rachel, A. (2004) Diagnozowanie kandydatów na rodziny adopcyjne. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1, s. 23-25
4. Łuczak, E., Szewetowska, K. (1990) Rozmiary sieroctwa społecznego, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 9
5. Maciaż, A. (1999) Możliwości kompensacji sieroctwa w małym domu dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze,4, s.17-19
6. Obuchowska I. (1999) Wychowanie w domu i instytucji. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 4, s. 3-7
7. Ochoczenko, H (1990) Przystosowanie społeczne w szkole wychowanków domów dziecka, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze,9
8. Pawłowska, R. (1991) Nieudane adopcje. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 3, s. 121-123
9. Pawłowska R. (1994) Niepowodzenia szkolne wychowanków domu dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 9, 30-31
10. Shier, K. (1998) Problematyka relacji w rodzinach dzieci adoptowanych. Nowiny Psychologiczne, 1, s. 25-31
11. Wanger, J. (1994) Przyczyny i następstwa rozwiązania adopcji. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 7, s. 12-15
12. Zawadzka, D. (2004) Klub Rodzin Zastępczych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 8, 47-48
13. Żeromska I, Fiks M. (1996) Sytuacja szkolna dzieci z domów dziecka . Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2, 32-33literatura uzupełniająca:Pliki (new):


Linki (new):


Jeśli chcesz się zapisać na ten kurs kliknij poniżej (wymaga logowania):


System HAL9000
(C) 2005 Wydział Psychologii UW
Wszelkie uwagi proszę kierować do
WebmasterówW roku 2004 wprowadzono zróżnicowanie
punktów kredytowych
uzyskiwanych za zajęcia

 

Proszę zwrócić uwagę na ilość kredytów podczas zapisywania się na kurs